Bookmaker artbetting.co.uk - Bet365 review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker artbetting.gr - Bet365 review by ArtBetting.gr

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de

Premium bigtheme.net by bigtheme.org

Сенімдіынтымақтастық

Шарипа Нуржанова Қыркүйек 19, 2016 0
Сенімдіынтымақтастық

Әл-ФарабиатындағыҚазҰУ ректоры атына БҰҰ UNAI «Академиялықықпал» бағдарламасыныңжетекшісі Раму Дамодараннаналғыс хат келді.

«ЖаһандықмәселелердішешугеқосқанүлестеріңізүшінСізгежәнеҚазҰУ-дыңүлкенұжымынашексізалғысымдыбілдіремін. Университет тұрақты даму бойыншажаһандықхабтыөздеңгейінделайықтыбасқарыпкеледі», – депжазылыпты Раму Дамодаранныңхатында.

Халықаралықбелдіұйымныңбастамасыәлемнің 120 елінен 1000-нан аса жоғарыоқуорындар мен зерттеуорталықтарыныңбасынқосыпотыр. ҚазҰУжаһандықмәселелердішешудеғылымибілімберетінортанытиімдіпайдалануда. Университет БҰҰ мен ЮНЕСКО-ныңқағидалары мен бастамаларындамытудабелсендіқызмететуде. Соларқылыәлемуниверситеттерініңстуденттері мен ғалымдарыныңзияткерлікжәнеакадемиялықәлеуетінбіріктіріпотыр.

«БҰҰ бас хатшысы Пан Ги Мун ҚазҰУ-дыңұйымжұмысынажәнежаһандықмәселелердішешугеқосқанзияткерлікүлесін, соныменқатар университет қызметінжоғарыбағалайды. Университет тұрақты даму бойыншамәселелердішешудежәнежасылэкономикағабайланыстымақсатқабағытталғанжұмыстаратқаруда. ҚазҰУ БҰҰ-ның «Академиялықықпал» бағдарламасынақосылғалыберіхалықаралықұйымныңбірқатаржаһандық, аймақтықжәнеұлттықбастамаларынбелсендіжүзегеасырыпкеледі», – деді БҰҰ бағдарламажетекшісі.

Мәселен, ҚазҰУ-ға БҰҰ-ныңБразилиядаөткендүниежүзілік «RIO+20» саммитініңсекциясынбасқару мен ел ПрезидентіН.Назарбаевтыңбастамасынқолдаумақсатында «Жасылкөпір – ұрпақтанұрпаққа» жобасынтаныстырумәртебесітабысталғанболатын. 2014 жылыАстаналықэкономикалық форум аясындаҚазҰУ «Еуразиялықәртүрлілікжәнетұрақтыдамудағыуниверситеттердіңролі» аттыАзиялықуниверситеттердің ІІІ форумынұйымдастырды. Тұрақты даму бойынша Колумбия университетіменбіргехалықаралық MDP «GlobalClassroom» жобасынжүзегеасырыпжатыр. БүгіндеҚазҰУ «Al-Farabiuniversitysmartcity», Model UN «NewSilkWay», «Жасылкөпір», «Бизнес-Инновациялардың Азия-ЕуропалықКонгресі» жәнебасқа да көптегенжобалардысәттііскеасыруда.

Сондай-ақ, бүгіндеҚазҰУ-да ЮНЕСКО-ныңекікафедрасыашылған. Оныңбірі география жәнетабиғаттыпайдалануфакультетіндетұрақты даму бойыншажұмысістесе, екіншісі – БАҚ-ты дамыту, журналистика мен медиа білім беру саласындаіріжобалардыжүзегеасыратын журналистика бағытында.

БҰҰ ҚазҰУ-дыңтұрақты даму бойынша «Академиялықықпал» бағдарламасыныңжаһандықхабынбасқарумәртебесін 2018 жылғадейінұзартты. Профессор Дамодарануниверситеттің осы уақытқадейінхабтыбасқарудағытабыстықызметі мен халықаралық QS рейтингіндегіүздіккөрсеткіштері, «ғылымитеорияныңтәжірибежүзіндеіскеасуы мен университеттіңзияткерлікжәнеәлеуметтікжауапкершілігі» аталмышұйымныңуниверситеткедегенүлкенсенімінарттыратүскендігінерекшеатапөтті.

 

Пікір жазу »


Answer My Question

CLOSE

Your question has been sent!

Please fill out the form below.

Name *
Email *
URL-мекенжайы (include http://)
Сюжеті *
Question *
* Required Field